Қаз Рус Анг

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ КАЗАХСТАНА

журнал для специалистов промышленного транспортного комплекса


2_20
Журнал

Журнал әлемдік мерзімді тіркеуінің халықаралық орталығына тіркелген (Франция, Париж қ.), халықаралық реферативтік басылымға сәйкес келетін ISSN № 1814-5787 баспа нұсқасындағы индексі бар.

2_17
Редакциялық этика

Ұсынылған зерттеу нәтижелері мен қорытындылары сенімді болуы ғана емес, сонымен қатар толық, дұрыс және объективті ұсынылуы тиіс.

2_14
Авторлар ережесі

Мақала келесі тілдерде ұсынылуы мүмкін: қазақ, орыс және ағылшын.

Авторлар ережесі

«ҚАЗАҚСТАН ӨНДІРІС КӨЛІГІ» ЖУРНАЛЫНА МАҚАЛАЛАРДЫ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ҰСЫНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

«Қазақстан өндіріс көлігі» журналы көлік және коммуникация кешенінің саласында аяқталған ғылыми – әдістемелік зерттеулердің бастапқы нәтижелерін жариялайды.

Мақала келесі тілдерде ұсынылуы мүмкін: қазақ, орыс және ағылшын.

Мақаланы жариялауға жіберудің ғылыми маңыздылығы мен өзектілігін ескере отырып, ККСОН ҚР БҒМ талаптарына сәйкес, өнеркәсіптің жетекші сарапшылары рецензиялағаннан кейін журнал редакциялық коллегиясы қабылдайды. Реадакциялық алқа қабылдамаған мақалаларды қайта қарамайды және қайтармайды.

Журнал редакциясы материалдардың жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін, авторлардан мақаланы жариялауға ұсынған кезде келесідей ережелерді басшылыққа алуды сұрайды. Осы ережелерді сақтамай ұсынылған мақалалар қарастырылмайды.

1. Жариялану үшін ұсынылып отырған мақала әдетте, жұмыс орындалған мекеменің ұсынысымен қоса берілуі тиіс.

2. Мақала мұқият өнделуі тиіс.

3.Материалдың дәлдігі мен жүйелілігіне, анықтылылығына ерекше назар аударылуы тиіс.

4. Мақалаға барлық авторлар қол қоюы тиіс.

5. Журналға жіберіліп тұрған мақаланың CD  дискісі болуы тиіс (ол бір данада А 4 форматында, аралығы 0,1 мен кестелері Times New Roman № 14 шрифтпен басып шығарылуы тиіс). Мәтін Windows жүйесіне арналған DOC Word форматында жазылуы тиіс.

6. Суреттер Tif форматында, штрихталған суреттер 150 DPI  рұқсаты бар және фото суреттер 300 DPI ұсынылуы тиіс. Ақ қағазға немесе калькаға (анық оқылатын) қара сиямен, қара өзек, қарандашпен А 4 пішінді қағазда жасалған сызбалар қабылданады. Бет параметрі: жоғары және төменгі - 2 см, оң жағы - 1 см, сол жағы - 3 см. Мәтінде суретке сілтеме болуы тиіс.

7. Суреттер астындағы жазулар, әдебиеттер, кестелер мен титрлер сонын ішінде қолжазбаның жалпы көлемі 15 беттен аспауы керек.

8. Мақала атауы қысқаша болуы және жұмыс мазмұнын көрсетуі тиіс.

Барлық мақалалар  төмендегідей салынады:

- УДК мақалалары

- автордың тегі, аты, әкесінің аты, жұмыс орны, ғылыми дәрежесі мен атағы, аңдатпа мен түйін сөздер толық атау мақала жазылған тілде.

Мақала құрылымы:

- проблемарды алға қою; осы тақырып бойынша соңғы зерттеулер мен жарияланымдарды талдау; мақалада арналған жалпы мәселелердің бұрын шешілмеген бөлшектерін бөліп шығару: мақала мақсаттарын тұжырымдау; негізгі зерттеу материалдарын мәлімдеу; мақала қорытындылары және одан әрі зерттеу  келешегі; әдебиет тізімі.

Сондай ақ қажет:

- мақалаға кадр бөлімінен куәландырылған рецензия, ғылым докторымен қол қойылған ( автор немесе бірлескен автордың ғылым докторы дәрежесі болса рецензия талап етілмейді).

-университет кафедрасының отырысының хаттамасынан мақаланы жариялау үшін ұсынысы бар сілтеме (скан нұсқасын жіберуге болады).

9. Мәтін. Мақаланың барлық бөлігі (кестелер, сілтемелер және т. б.) толық, тиісті орында  келтірілуі тиіс

10. Қысқартылған және шартты белгілер. Қабылданған халықаралық бірлік жүйесінде қысқарту шараларын, физикалық, химиялық және математикалық шамалар, терминдер және т. б. ғана жол беріледі

11. Мәтінде әдебиеттер тізімі сілтемелер ретімен нөмірленеді. Сілтемелер жақшаға, мысалы, [1], [3] орналастырылады. Библиографиялық сипаттама сыртындағы көрсетілген оның титул парағы немесе ГОСТ 7.1-84 ресімделуі бойынша әрбір көзбен сәйкес болуы тиіс.

12. Қолжазба қысқаша түйіндеме жарияланатын басқа да екі тілде, тілден жарияланған материал тақырыбын (егер мақала орыс тілінде ұсынылса, онда түйін қазақ жəне ағылшын тілдерінде, және керісінше) қамтуы тиіс. Әдебиеттер тізімінен кейін түйіндеме орналастырады.

Төлем  реквизиттері
ИИК №KZ80965T021202673631
АО «Forte Bank», Алматы қаласы.
БИК  IRTYKZKA
Кбе  17, КНП  861
БИН  000640001237
РНН  60070020774

Соңғы нөмірлер

Рассылка

Жазылу  Болдыртпау